main image (jung)

 
AJAJ title image
Association of Jungian Analysts, JapanOfficers
Sonoko TOYODA, President
Toshio KAWAI, Vice-President
Masamichi ADACHI, Chair of Examination Committee
Yuichi KITAGUCHI, Chair of Selection Committee
Toshio KAWAI, Chair of Training Committee
Katsuhiro OIMATSU, Treasurer
Yasuhiro TANAKA, Honorary Secretary

Voting Members
Adachi, Masamichi Akita, Iwao Esaki, Takashi
Fukatsu, Naofumi Funai, Tetsuo Higuchi, Yukiko
Hiroki, Mee Hirose, Kiyomi Hirose, Takashi
Hitomi, Yoshie Ikegami, Tsukasa Inomata, Tsuyoshi
Irino, Mika Ishioka, Hiroko Kadono, Yoshihiro
Kawai, Toshio Kawato, Madoka Kitaguchi, Yuichi
Machizawa, Masako Maeda, Tadashi Maekawa, Miyuki
Masukura, Michiko Matsumoto, Norio Miyano, Motoko
Mori, Fumihiko Nakai, Yukako Ohba, Noboru
Oimatsu, Katsuhiro Okuda, Chikako Omori, Ikuko
Saito, Makoto Sakata, Hiroko Sato, Hiromi
Sato-Tanaka, Rika Sayama, Kinko Seki, Tomoo
Suzuki, Yasuhiro Taguma, Yukiko Takao, Hiroyuki
Takeno, Shunya Tanaka, Yasuhiro Toyoda, Sonoko
Woo, Jongtae Yamaguchi, Motoko Yamane, Kumiko
Yamashita, Masaya Yokoyama, Hiroshi Yoshikawa, Mari

Associate Members
Miyake, Keiko Sato, Yuriko Tonan, Kayo