main image (jung)

 
AJAJ title image
Association of Jungian Analysts, JapanOfficers
Sonoko TOYODA, President
Motoko YAMAGUCHI, Vice-President
Yasuhiro TANAKA, Chair of Examination Committee
Masamichi ADACHI, Chair of Selection Committee
Toshio KAWAI, Chair of Training Committee
Katsuhiro OIMATSU, Treasurer
Yukiko TAGUMA, Honorary Secretary

Voting Members
Adachi, Masamichi Akita, Iwao Esaki, Takashi
Fukatsu, Naofumi Funai, Tetsuo Higuchi, Yukiko
Hiroki, Mee Hirose, Kiyomi Hirose, Takashi
Hitomi, Yoshie Ikegami, Tsukasa Inomata, Tsuyoshi
Irino, Mika Ishioka, Hiroko Kadono, Yoshihiro
Kawai, Toshio Kawato, Madoka Kitaguchi, Yuichi
Machizawa, Masako Maeda, Tadashi Maekawa, Miyuki
Masukura, Michiko Matsumoto, Norio Miyano, Motoko
Mori, Fumihiko Nakai, Yukako Ohba, Noboru
Oimatsu, Katsuhiro Okuda, Chikako Saito, Makoto
Sakata, Hiroko Sato, Hiromi Sato-Tanaka, Rika
Sayama, Kinko Seki, Tomoo Suzuki, Yasuhiro
Taguma, Yukiko Takao, Hiroyuki Takeno, Shunya
Tanaka, Yasuhiro Toyoda, Sonoko Woo, Jongtae
Yamaguchi, Motoko Yamane, Kumiko Yamashita, Masaya
Yokoyama, Hiroshi Yoshikawa, Mari  

Associate Members
Miyake, Keiko Sato, Yuriko Tonan, Kayo