main image (jung)

 
AJAJ title image
Association of Jungian Analysts, JapanOfficers
Sonoko TOYODA, President
Madoka KAWATO,
Vice-President,
Chair of Selection Committee
Yasuhiro TANAKA, Chair of Examination Committee
Toshio KAWAI, Chair of Training Committee
Katsuhiro OIMATSU, Treasurer
Yukiko TAGUMA, Honorary Secretary
Noboru OHBA

Voting Members
Adachi, Masamichi Akita, Iwao Fukatsu, Naofumi
Funai, Tetsuo Higuchi, Yukiko Hiroki, Mee
Hirose, Kiyomi Hirose, Takashi Hitomi, Yoshie
Ikegami, Tsukasa Inomata, Tsuyoshi Irino, Mika
Ishioka, Hiroko Kadono, Yoshihiro Kawai, Toshio
Kawato, Madoka Kitaguchi, Yuichi Machizawa, Masako
Maeda, Tadashi Maekawa, Miyuki Masukura, Michiko
Matsumoto, Norio Miyano, Motoko Nakai, Yukako
Ohba, Noboru Oimatsu, Katsuhiro Okuda, Chikako
Saito, Makoto Sakata, Hiroko Sato, Hiromi
Sato-Tanaka, Rika Sayama, Kinko Seki, Tomoo
Suzuki, Yasuhiro Taguma, Yukiko Takao, Hiroyuki
Takeno, Shunya Tanaka, Yasuhiro Toyoda, Sonoko
Woo, Jongtae Yamaguchi, Motoko Yamashita, Masaya
Yokoyama, Hiroshi Yoshikawa, Mari  

Associate Members
Miyake, Keiko Taki-Reece, Sachiko Sato, Yuriko
Tonan, Kayo