main image (jung)

 
AJAJ title image
Association of Jungian Analysts, JapanOfficers
Hiroshi Yokoyama, President
Toshio Kawai,
Vice-President,
Chair of Training Committee
Sonoko Toyoda, Chair of Examination Committee
Madoka Kawato, Chair of Selection Committee
Motoko Yamaguchi, Treasurer
Yasuhiro Tanaka, Honorary Secretary

Voting Members
Adachi, Masamichi Akita, Iwao Fukatsu, Naofumi
Funai, Tetsuo Higuchi, Yukiko Hirose, Kiyomi
Hirose, Takashi Ikegami, Tsukasa Inomata, Tsuyoshi
Irino, Mika Ishioka, Hiroko Kadono, Yoshihiro
Kawai, Toshio Kawato, Madoka Kitaguchi, Yuichi
Machizawa, Masako Maeda, Tadash Masukura, Michiko
Matsumoto, Norio Miyano, Motoko Ohba, Noboru
Oimatsu, Katsuhiro Saito, Makoto Sakata, Hiroko
Sato, Hiromi Sato-Tanaka, Rika Sayama, Kinko
Suzuki, Yasuhiro Takao, Hiroyuki Takeno, Shunya
Tanaka, Yasuhiro Toyoda, Sonoko Yamaguchi, Motoko
Yamashita, Masaya Yokoyama, Hiroshi Yoshikawa, Mari

Associate Members
Miyake, Keiko Taki-Reece, Sachiko Sato, Yuriko