main image (jung)

 
AJAJ title image
Association of Jungian Analysts, JapanOfficers
Hiroshi Yokoyama, President
Toshio Kawai,
Vice-President,
Chair of Training Committee
Sonoko Toyoda, Chair of Examination Committee
Madoka Kawato, Chair of Selection Committee
Motoko Yamaguchi, Treasurer
Yasuhiro Tanaka, Honorary Secretary

Voting Members
Adachi, Masamichi Akita, Iwao Fukatsu, Naofumi
Funai, Tetsuo Higuchi, Yukiko Hirose, Kiyomi
Hirose, Takashi Hitomi, Yoshie Ikegami, Tsukasa
Inomata, Tsuyoshi Irino, Mika Ishioka, Hiroko
Kadono, Yoshihiro Kawai, Toshio Kawato, Madoka
Kitaguchi, Yuichi Machizawa, Masako Maeda, Tadash
Masukura, Michiko Matsumoto, Norio Miyano, Motoko
Ohba, Noboru Oimatsu, Katsuhiro Saito, Makoto
Sakata, Hiroko Sato, Hiromi Sato-Tanaka, Rika
Sayama, Kinko Suzuki, Yasuhiro Taguma, Yukiko
Takao, Hiroyuki Takeno, Shunya Tanaka, Yasuhiro
Toyoda, Sonoko Yamaguchi, Motoko Yamashita, Masaya
Yokoyama, Hiroshi Yoshikawa, Mari  

Associate Members
Miyake, Keiko Taki-Reece, Sachiko Sato, Yuriko